بلډوزر TY320-3

  • Normal Structure Bulldozer TY320-3

    نورمال جوړښت بلډوزر TY320-3

    TY320-3 بلډوزر نیمه سخت ځنډول شوی ، د هیدرولیک لیږد ، د هیدرولیک کنټرول شوي ټریک ډوله بلډوزر دی. سیارې ، د بریښنا بدلون لیږد چې یونلیور پرمخ وړل کیږي.